Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er sammensatt av to representanter fra foreldrene, to representanter fra ansatte og tre representanter valgt av bydelsutvalget. Rektor er sekretær for driftsstyret.
Driftsstyret er skolens øverste organ, og det er tillagt begrenset myndighet. Noe av myndigheten delegeres videre til rektor.
Målsettingen er å gi foresatte større innflytelse og bedre kvalitet på arbeidet i skolen. Oslo bystyre har delegert avgjørende myndighet til driftsstyret både i skolesaker og økonomi.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyre ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og ansatte reell innflytelse på skolens virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets hovedoppgaver er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og behandle disse innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og årsplan for skolen
  • at skolen driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

Driftsstyret behandler ikke saker knyttet til enkeltpersoner.