Driftsstyret

Fra 1. februar 1999 ble det opprettet driftsstyrer ved alle skoler i Oslo. Målsettingen er å gi foresatte større innflytelse og bedre kvalitet på arbeidet i skolen. Oslo bystyre har delegert avgjørende myndighet til driftsstyret både i skolesaker og økonomi.

 

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyre ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og ansatte reell innflytelse på skolens virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrene skal sikre den enkelte skole større frihet til og ansvar for skolens samlede ressurser for å nå skolens lokale og overordnede mål. Driftsstyrene vil også kunne bidra til helhetstenkning, styrke samarbeidet mellom skole og hjem og være et bindeledd i arbeidet med en kvalitativt bedre skole med eleven i sentrum.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og behandle disse innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan og årsplan for skolen
  • at skolen driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

 

Driftsstyret behandler ikke saker knyttet til enkeltpersoner.

 

Driftsstyremedlemmer:

Foresattes representanter

Cathrine Remøy (leder)
Bente Bukholm

Ansatte representanter

Anne Halvorsen
Stein Østigård

Politiske representanter

Rune Arild Wågane (R)

Ingrid Keenan (V)
Gro-Ellen Linnås (MDG)

Sekretær for styret

Rektor Elin Honningsvåg

Vararepresentanter

Ciwian Maksut Can (AP)
Marita Liabø (SV)
Fredrik Lading (V)