Hovedseksjon

Vår profil

Elever i åkeren

Vi har flotte elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige lærere som trives godt sammen. Kultur og historie sitter godt i veggene på Vålerenga og det preger hverdagen. Vi er en inkluderende skole med god takhøyde, hvor alle er like viktige.

Troen på den enkelte elev og et trygt og godt læringsmiljø er viktig for oss. Elevene skal få rom til å være reflekterende, kritiske, utforskende og kreative.

Verdier som respekt, lærelyst, tilhørighet og inkludering for alle skal prege både elever og ansatte på Vålerenga skole. Dette er grunnleggende for at vi sammen skal nå skolen visjon om "Kunnskap i fellesskap".

Barn som opplever støtte fra foreldrene sine trives og presterer bedre på skolen. Foresatte er derfor skolens viktigste støttespiller, og samarbeidet mellom skolen og foreldregruppen verdsettes høyt. Ingenting betyr mer for elevenes innsats og motivasjon på skolen, enn at foresatte har positive forventninger til barnas skoleprestasjoner (Hattie 2009).

Høsten 2020 ble det innført en ny læreplan - LK20. Den har en overordnet del som omhandler skolens verdigrunnlag, prinsipper for læring, utvikling, danning og skolens praksis. Lenke til den nye læreplanen her.

Læreplanen har stort fokus på at elevene skal lære det som er relevant og fremtidsrettet. De skal bli i stand til å møte og finne løsninger på dagens og framtidens utfordringer. Dybdelæring, kritisk tenkning, etisk bevissthet, refleksjon og kreativitet er noen viktige stikkord.

Vålerenga skole har delt hele skoleåret opp i seks temaer som er felles for 1-7. Dette gir en bedre helhet og sammenheng i elevenes læring, og større mulighet til å jobbe temabasert, tverrfaglig og gå i dybden.

Skoleåret er delt opp i følgende temaer:

  • Tema 1: Identitet og menneske
  • Tema 2: Jordkloden og universet
  • Tema 3: Kultur og mangfold
  • Tema 4: Samfunn
  • Tema 5: Klima og miljø
  • Tema 6: Teknologi og utvikling

Kultur og historie sitter sterkt i veggene på Vålerenga skole. En viktig del av kulturen er samholdet i og med nærmiljøet. I regi av foreldregruppen (FAU) har skolen en skolehage som skal være et samlingspunkt for skole og nærmiljø.

Arbeidet i skolehagen knyttes opp mot ny lærerplan, og spesielt de tverrfaglige temaene Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring. Skolehagen er en flott læringsarena som gir skolen gode muligheter til å jobbe på tvers av fag og elevene har mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt og grønnsaker som senere kan tilberedes. Skolehagen er på den måten en læringsarena i arbeidet med forskjellige fag, for eksempel kroppsøving, naturfag og mat & helse.
Skolehagen er en viktig arena for elevers bevisstgjøring om bærekraft, miljøvern, dyrkingsmetoder, kulturer og tradisjoner. Oslo Kommune har en målsetting om at alle elever i Osloskolen deltar i skolehageundervisning i løpet av grunnskolen som en del av den ordinære opplæringen.

Skolehagen vår er også en møteplass for lokalsamfunnet på Vålerenga. I form av dugnader og små dyrkegrupper knytter vi skolen og nabolaget tettere sammen. Her er alle som ønsker å delta invitert til å være med. Ta kontakt med Skolehagegruppen via  Facebookgruppen "Skolehagen på Vålerenga" eller på @skolehagen Instagram."