Reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og på Vålerenga skole

§ 1 Formål   

Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.  

§ 2 Virkeområde  

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.  

Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.  

Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.  

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8, innenfor gjeldende lovverk.  

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt  

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.  

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel  

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.  

§ 5 Regler for orden  

Elevene skal:

 •  møte presist  
 •  følge skolens regler for melding av fravær  
 •  møte forberedt til opplæringen  
 •  ha med nødvendig utstyr  
 •  gjøre arbeid til rett tid og overholde frister  
 •  holde orden  

§ 6 Regler for oppførsel  

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder: 

 • være til stede i opplæringen
 • behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt skolemiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte  
 • ta godt vare på skolens eiendeler  
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr  
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller å forske å fuske
 • å utøve eller true med fysisk vold 
 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler  
 • å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år)) 
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander  
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet  

§ 7 Inndragning av gjenstander  

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.  

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.  

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene.  

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel  

Osloskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 •  anmerkning  
 •  skriftlig advarsel til elev  
 •  skriftlig melding til foreldre/foresatte  
 •  pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for  
 •  bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. § 9A-11)  
 •  bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)  
 •  bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen  
 •           -inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)
            -inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)
            -resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11) 
 •  midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  

Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.  

§ 9Anmeldelse av straffbare forhold  

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.  

§ 10 Erstatningsansvar  

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens  foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.  

§ 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner  

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:  

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.  
 • Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.  
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).  
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.  
 • Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes. Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes. Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8 skal benyttes.  
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.  

Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.  

Reaksjonene i § 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.  

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. Samtidig oppheves forskrift av 25.09.2012 om ordensreglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. 

 

Regler for Vålerenga skole 

Gjennmgått i driftsstyret høsten 2019

1. Skolen elevstandard:

 • Vi snakker hyggelig til og om elever og voksne.
 • Vi løser konflikter ved å snakke sammen.
 • Vi følger nettvettreglene.
 • Vi inkluderer medelever i lek og felles arbeid.
 • Vi respekterer hverandre uansett kjønn, hudfarge og andre ulikheter.
 • Vi lar andres og skolens eiendeler være i fred.
 • Vi er presise og stiller opp ute når det ringer om morgenen.
 • Vi følger klasseregler og trinnregler.
 • Det er kun lov å ha med tyggegummi, godteri eller brus, på bestemte dager etter avtale med lærer.


2. Sykkel:

 • Det er elevens foresatte som bestemmer når elevene skal kunne sykle til skolen, men skolen anbefaler sterkt at elevene først sykler når de har startet på 5. trinn.
 • Sykler og sparkesykler skal låses ute og ikke benyttes i skoletiden.
 • Parkering av sykler i skoletiden skjer på eget ansvar.
 • Det er foresattes ansvar at elevene er tilstrekkelig sikret. Skolen anbefaler sterkt bruk av hjelm.
 • Elevene må bruke hjelm ved sykkelturer organisert av skolen. Skolen anbefaler bruk av hjelm også til og fra skolen.


3. Mobiltelefon og andre verdisaker:

 • Det er ikke tillatt med bruk av mobiltelefon på skolens område i skolens åpningstid.
 • Hvis mobil er medbragt til skolen skal den ligge i klassens mobil-kasse.
 • Unngå å ta med verdisaker på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar ved tap eller tyveri.

4. Annet:

Skateboard, rullesko, akebrett (unntatt rumpeakebrett) og balltre skal ikke tas med til skolen.

5. Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

 • Hvis nødvendig skjermes eleven fra å gå inn i undervisningssituasjon til eleven er regulert. Dette for å ivareta eleven selv og/eller medelevers sikkerhet. Vurderingen blir gjort ut fra elevens beste i den gitte situasjonen.
 • Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.
 • Brukes mobiltelefonen vil den bli inndratt for resten av dagen og skolen vurderer å kontake foresatte.