Nasjonale prøver på 5. trinn

Elever med PC

Hvorfor nasjonale prøver?

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år.

Hovedregelen er at alle elever skal delta.

Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Prøvene i alle fagene er elektroniske prøver. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål, hvor elevene skal velge ett av flere svaralternativer. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer.

Bruk av resultatene

Eleven og foreldre skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakterer, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva elevene bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå. Alle har taushetsplikt om prøveresultatene til de enkelte elevene og det stilles strenge krav til at elevenes personvern blir ivaretatt. Resultatene fra prøvene brukes i analyser som skoleeier og skoleledere skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolen. Utdanningsdirektoratet kan gi forskere tilgang til resultatene. Før det gis tilgang, foretas en interesseavveiing mellom elevenes personvern og samfunnets interesse av forskningsprosjektet.

 

Les mer om nasjonale prøver på www.udir.no