Skoleskyss

Enkelte elever kan få gratis skoleskyss. Skoleskyss gjelder til og fra Aktivitetsskolen (AKS) de dagene eleven får opplæring. Skoleskyss kan gis for de 190 skoledagene i året og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen. Skoleskyss omfatter bare hjem – skole og skole – hjem og kan ikke brukes til andre steder som for eksempel til/fra lege, fysikalsk behandling eller andre behandlingtilbud.

Eleven har krav på skoleskyss hvis:

  • Eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.
  • Eleven er i 1. klasse og har mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Eleven er i 2-7. klasse og har mer enn 4 kilometer til skolen.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør. Elevens bosted regnes som der elevn har regelmessig døgnhvile. Skolen kan innvilge skyss for elever med delt bosted hvis eleven har fast opphold hos hver av de foresatte.

Hvis eleven får innvilget skoleskyss på grunn av farlig eller vanskelig reisevei, får eleven hovedsakelig reisekort for sone 1 fra Ruter. Du kan selv kjøre egne barn mot kilometergodtgjørelse, men ikke for kostnader som overstiger kommunens utgifter til alternativ transport.

 

Rett til transport med drosje

Elever med nedsatt funksjonsevne, midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til transport med drosje. Retten er uavhengig av gangavstand fra elevens bosted til skolen. Behovet for transport med drosje må dokumenteres med legeattest eller lignende.

 

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden skal sendes til følgende e-postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no    NB! Merk e-post med skolens navn.

Eller

Sendes til følgende postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Vålerenga skole, Postboks 6127  Etterstad, 0602 OSLO